See English Version

امکان دریافت گواهینامه زودهنگام


با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در شورای سیاست گذاری کنفرانس به اطلاع آن دسته از پژوهشگرانی که تا زمان برگزاری فرصت ندارند تا گواهی های خود را دریافت کنند رسانده می شود در صورتی که مقاله آنان پذیرفته شده باشد می توانند در صورت نیاز به گواهینامه درخواست خود را به آدرس ایمیل کنفرانس ارسال نمایند، گواهینامه زودهنگام ظرف مدت یک روز از طریق ایمیل ارسال خواهد شد

Email Address : info@mieconf.ir